வான்புலிகளின் இரண்டாவது பறப்பு | ltte airforce | light glider | skytigers |

64 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
06 Jun 2021

⁣இதில் தெரிவது ஒரு இலகு கீழிதை(Light glider) ஆகும்.

⁣மகுடக்கவியுடன்(hat) நிற்பவர் வானோடி இள பேரரையர்(லெப்.கேணல்) முல்லைச்செல்வன்/குசந்தன்.

⁣இடது பக்கத்தில் கொடிஞ்சியில்(Cockpit) அமர்ந்திருப்பவர் வானோடி சுரேஸ் எ அச்சுதன்.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next