சிங்களத்திற்கு எதிரான தமிழீழ மக்களின் ஆர்ப்பாட்டம் | 21-11-2008

32 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
01 May 2021

⁣சிங்கள அரசு மனிதாபிமான வழங்கல்களை போர்க் கருவியாகப் பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து வன்னியில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கண்டனம் ஆர்ப்பாட்டம்.

⁣thousands of people in Vanni protest against Sri Lanka's use of humanitarian supplies as a tool of war

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next