கேணல் கிட்டு நினைவு நாளில் தமிழீழ சேணேவிப் (artillery) படையணிகள்

253 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
20 May 2021

-->⁣கிட்டு பீரங்கிப்⁣ (தெறோச்சி & உந்துகணை) படையணி
-->குட்டிசிறி மோட்டார் ⁣(கணையெக்கி) படையணி

⁣இதற்குள்தான் கிட்டு ⁣பீரங்கிப் படையணியின் சின்னம் உள்ளது

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next