இந்திய பாதுகாப்பு படை இலங்கையில் - IPKF in Sri Lanka, what really happened

140 Views
தமிழன்
தமிழன்
22 May 2022

⁣இந்திய பாதுகாப்பு படை இலங்கையில் - IPKF in Sri Lanka, what really happened⁣தமிழரின் பிரதிநிதி இல்லாமலே இந்தியாவும் இலங்கையும் ஒப்பந்தம் செய்து தமிழரை அவமதித்தார்கள்.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next