நிவில் பகுதி வான்பொல்லம் | Nivil area airstrip | ltte sky tigers | வான்புலிகளின் ஓடுபாதை

135 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
15 Oct 2021

⁣B-69 பூநகரி பரந்தன் சாலையில் உள்ள நிவில் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
கீல் கல்வீதிப்பாவு நீளம்: 200m
⁣⁣கீல் கல்வீதிப்பாவு= Tarmacadam

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next