சோதியா படையணியின் தலைக்கவர் | Head cover of the Sothiya Regiment | Military accessory of ltte

358 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
18 Apr 2022

⁣⁣⁣இவ்வணியமானது பகைக்கு தமது தலையின் உருவத்தை தெரியவிடாமல் செய்வதற்காக அணியப்பட்டது ஆகும்.

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next