⁣பிரபந்தனாறு வான்பொல்லம் | Pirapanthanaaru airstrip | ltte sky tigers | வான்புலிகளின் ஓடுபாதை

192 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
15 Oct 2021

மொத்த நீளம்: 2km
கீல் கல்வீதிப்பாவு நீளம்: 350m
கீல் கல்வீதிப்பாவு அகலம்: 50m


கீல் கல்வீதிப்பாவு மொத்தம் 16 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.






⁣⁣கீல் கல்வீதிப்பாவு= Tarmacadam

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next