பனிக்கன்குளம் வான்பொல்லம் | LTTE Panikkankulam airstrip | வான்புலிகளின் ஓடுபாதை | Sky Tigers

100 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
15 Oct 2021

⁣A9 சாலையின் மேற்குப் புறத்தில் ⁣அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
கீல் கல்வீதிப்பாவு(Tarmacadam) நீளம்: 500m
கீல் கல்வீதிப்பாவு அகலம்: 50m

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next