கரிகாலன் காதலுக்கும் கதைகள் உண்டு | சொல்லிசை | Tamil rap | Vaaheesan Rasaiya

157 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
20 May 2022

Full song: ⁣https://www.youtube.com/watch?v=Q5p6MQGgdHA

"⁣ 'கரிகாலன்' காதலுக்கும் கதைகள் உண்டு!
'வதனி' தேவதைக்கும் ⁣பிரியம் உண்டு!"

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next