அம்பகாமம் தென்கிழக்கு வான்பொல்லம் | Ambakamam south east airstrip | ltte sky tigers | வான்புலி

63 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
15 Oct 2021

⁣இரணைமடுக் குளத்திற்கு தென்கிழக்கில் அம்பகாமத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
கீல் கல்வீதிப்பாவு நீளம்: வடக்கில் இருந்து கிழக்காக 350m
கீல் கல்வீதிப்பாவு அகலம்: 25m

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next