அம்பகாமம் வடகிழக்கு வான்பொல்லம் | Ampakaamam northeast airstrip | ltte sky tigers | வான்புலிகள்

114 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
15 Oct 2021

⁣இரணைமடுக் குளத்தின் வடகிழக்கில் அம்பகாமத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
கீல் கல்வீதிப்பாவு நீளம்: 300m⁣⁣கீல் கல்வீதிப்பாவு= Tarmacadam

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next