படைகொண்டு வந்த பகைவனின்மீது தீயேன மூண்டுவிட்டோம்

151 Views
Nitharsan
Nitharsan
10 May 2020

படைகொண்டு வந்த பகைவனின்மீது தீயேன மூண்டுவிட்டோம்

Show more

2 Comments Sort By
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 2 months ago

We won the battle and saved Elephant pass. Women's regiments played an important role in this counter-battle.

0 0 Reply
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan 2 months ago

This is the official video song of 'Thiichchuvaalai counter battle'

0 0 Reply
Show more
Facebook Comments