தமிழரின் காணிகளை நானே அபகரித்தேன் அமைச்சர் ஹிஸ்புல்லா ஒப்புதல் வாக்குமூலம்

35 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
16 Aug 2023

⁣முஸ்லிம்களுக்கு நானே ஆயுதங்களை வழங்கினேன்
இந்துக் கோயில்களை நானே அபகரித்தேன்
தமிழர் காணிகளை நானே அபகரித்தேன்
- ஒப்புக்கொள்கிறார் முன்நாள் அமைச்சர் ஹிஸ்புல்லா

Show more

0 Comments Sort By

No comments found