சிங்கள அரச பயங்கரவாதத்தினால் இலக்கு வைக்கப்பட்ட வணக்கத்தளங்கள்

55 Views
Nitharsan
Nitharsan
24 Apr 2019

சிறிலங்க அரசாங்கங்களினால் தொடர்ச்சியாக போராட்டகாலத்திலும் அதன் பின்னரானபோதும் வணக்கத்தளங்கள் மீது நடாத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் மற்றும் வன்முறைகலந்த அடக்குமுறைகள் பற்றி விபரங்கள் (நன்றி: தமிழ் இளையோர் அமைப்பு -கனடா)

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments